Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2024 Yılı Tercüman Bilirkişi Başvuru İlanı
  02.10.2023

  T.C.
  AĞRI ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  -İ  L  A  N  D  I  R-


    
  05/03/2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre: Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve Ceza Muhakemesi Kanunu 202. maddesi gereğince; soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının, kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının, Türkçe'ye çevrilmesi için oluşturulacak, Ağrı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek 2024 yılı tercüman bilirkişiliğine başvurmak için, başvuru tarihi, başvuru kabul şartları ile başvuru için istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
  A- BAŞVURU KABUL ŞARTLARI :

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
  3. En az ilkokul mezunu olmak,
  4. Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak, 
  5. Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile; Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
  6. Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olmak,
  7. Komisyonunun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya bir meslekî faaliyeti icra etmek,
  8. Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,
  9. Tercüman olarak görev yapmak isteyenler; 02 Ekim – 31 Ekim 2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Ağrı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına ilanımızdaki başvuru formu ve dil beyanı formlarını doldurduktan sonra bu ve diğer istenen belgelerle birlikte şahsen başvurmaları veya mahallî Cumhuriyet Başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle burada belgelerin asılları gösterilip onaylattırılarak mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları vasıtasıyla APS ile mesai saatleri içerisinde Ağrı Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. 31 Ekim 2023 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

    
  DİKKAT: Başvuru sahipleri, ilanın alt kısmında bulunan başvuru formu ve dil beyanını eksiksiz doldurarak çıktılarını aldıktan sonra diğer gerekli başvuru evraklarınının tümünü komisyon başkanlığımıza bizzat kendilerinin teslim etmeleri gerekmekte olup, istenilen belgelerin eksik getirildiği takdirde kişinin başvurusu reddedileceğinden dolayı evrakların eksiksiz olarak getirilmesi gerekmektedir.
    
  B. BAŞVURU EVRAKLARI:

  1. Başvuru Formu, (EK-1)
  2. T.C. Kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belgenin fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport),
  3. Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,(Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)
  4. Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, (Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır.) böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede bildiği her dil için ayrı ayrı yazılı beyan, (EK-2)
  5. İki adet vesikalık fotoğraf,
  6. Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği (Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır).
  7. Başvuru kabul şartlarından 6. Maddede belirtilen disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge (Adli Sicil ve arşiv kaydı).

   
  C. 2022 YILINDA TERCÜMAN LİSTEDE KAYITLI OLUP, 2023 YILI TERCÜMAN LİSTESİNE DAHİL OLMAK İSTEYENLER İÇİN GEREKLİ BELGELER :
  Başvuruların başlangıç tarihi olan 02/10/2023 tarihinden itibaren başvuru formunu eksiksiz doldurduktan sonra çıktısını alacakları başvuru formu ve 28578 sayılı Resmi gazetede yayınlanmış olan Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Listelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmeliğin 8. maddesinde (b) bendinde belirtilen adrese dayalı nüfus kayıt örneği, disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge ve (ç) bendinde belirtilen iki adet vesikalık fotoğraf getirilmesi gerekmektedir.
   
  D.TERCÜMANLIK BAŞVURULARININ ALINMA ŞEKLİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE MÜTEAKİP İŞLEMLER:

  1. Tercümanlık başvuruları; Ağrı Adliyesi Resmi Sitesinde (www.agri.adalet.gov.tr) bulunan tercümanlık başvuru formu 05/10/2023 tarihinden itibaren doldurulup çıktısı alınarak diğer istenen belgelerle birlikte  Ağrı Adalet Sarayı içerisinde zemin kat adalet komisyonu kalemine bizzat veya Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle belgelerin asılları gösterilip onaylattırılarak mesai saatleri içerisinde Ağrı Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. 31 Ekim 2023 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. Bir başkası aracılığıyla, postayla, ya da faksla başvuru kabul edilmeyecektir.
  2. Başvuru işlemi esnasında işlemlerin hızlı ilerleyebilmesi, yığılma yaşanmaması ve başvuru yapacak tercüman adaylarının zaman kaybetmemeleri için sunulacak evrakların başvuru formunda belirtilen evrak sırasına göre sunulması ve ayrıca konu her ne olursa olsun başvuru işlemleri esnasında belirtilen sıkıntılara mahal verilmemesi için görevli personelin meşgul edilmemesi hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.
  3. Komisyon Başkanlığımızca, başvuruların bittiği 31 Ekim 2023 tarihini müteakiben Kasım ayında tercümanların sunmuş olduğu belgeler incelenerek evraklarında eksiklik tespit edilen tercüman adaylarının başvurularına red kararı verilecektir.
  4. Adalet Komisyonu Başkanlığımızca yapılan inceleme sona erdikten sonra başvuru sonuçları 30 Kasım 2023 tarihinde  www.agri.adalet.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, 08 Aralık 2023 tarihinde Ağrı Adalet Sarayı zemin katta bulunan Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda yemin töreni düzenlenecektir. 
  5. Yemin töreni esnasında tercüman adaylarından yemin etme esnasında sarf ettikleri sözlerin bulunduğu yemin metnine isim, soy isim ve başvuru numarasını yazarak imzalamaları istenecektir.  Bu imzalı yemin metni tercüman dosyasına eklenecektir.
  6. Yemin eden tercümanlardan oluşan listenin bir örneği, 29 Aralık 2023 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, Mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilip , ayrıca www.agri.adalet.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

  E. İHTİYAÇ DUYULAN DİLLER:
  Afganca, Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerice, Boşnakça, Bulgarca, Burma (Myanmar Urdu), Çeçence, Danca, Ermenice, Dari Dili, Estonca İşaret Dili, Farsça, Fince, Flemenkçe, Fransızca, Gürcüce, Hırvatça, Hintçe, Hollandaca, İbranice, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İşaret Dili, İtalyanca, Japonca, Kanada Dili, Karadağ’ca, Kazakça, Kırgızca, Korece, Kürtçe (Farklı Lehçeleriyle), Leh dili, Makedonca, Malayca, Moğolca, Moldova’ca, Nijerya Dili, Norveçce, Osmanlıca, Özbekçe, Portekizce, Romence, Ruanda Dili, Rumca, Rusça, Sırpça, Soranice, Tanzanya Dili, Tacikçe, Türki Cumhuriyetleri Dilleri, Türkmence, Ukraynaca, Urbanca (Yurba),Urduca, Uygurca, Yunanca ve diğer tüm diller.

   

  Ek : 
  1- TERCÜMAN BİLİRKİŞİ BAŞVURU FORMU.xls
  2- TERCÜMAN BİLİRKİŞİ DİL BEYANI.doc

   

  Adres

  Yavuz Mahallesi Erzurum Bulvarı No:16 Pk.04100 Merkez / AĞRI

  Telefon

  Tel : 0(472) 215 15 86 - 0 (472 ) 215 17 49 - 0 (472) 215 13 70

  Fax : 0(472) 215 30 15

  E-Posta

  agricbsisaretadalet.gov.tr