KORUMA KURULU

KORUMA KURULU NEDİR?

Denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında, mağdurlar ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülere “yardımcı olmak” üzere oluşturulmuş bir kuruldur.


KORUMA KURULU GENEL AMACI

• Suçtan zarar görenlere yardımcı olmak.

• Ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülere yardımcı olmak.

• Hükümlülerin topluma uyum sağlamasını kolaylaştırmak ve yeniden suç işlemesini önlemek.

• Bu şekilde toplumsal düzeni korumaktır.


KORUMA KURULUNUN GÖREVLERİ

1) Suçtan zarar gören kişilerin suç nedeniyle karşılaştıkları, sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunların çözümünde yardımcı olmak.

2) Ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin meslek veya sanat edinmelerinde, iş bulmalarında, sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak isteyenlere araç ve kredi sağlanmasında, işyeri açmak isteyenlere yardım edilmesinde ve karşılaştıkları diğer güçlüklerin çözümünde yardımcı olmak.

3) Ceza infaz kurumundan salıverilen çocuk ve genç hükümlülerin öğrenimlerine devam etmelerini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almak; salıverilen diğer hükümlülere de bu konuda yardımcı olmak.

4) Suçtan zarar gören veya ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülere öğrenimlerine devam etmelerini sağlamaya yönelik müdürlük tarafından hazırlanan projeleri görüşmek ve karara bağlamak.

5) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.


KORUMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Koruma kurulu, aşağıdaki usul ve esaslar çevresinde çalışmalarını yürütür.

1) Koruma kurulu, 3 ayda bir toplanır.

2) Kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantı yeter sayısına ulaşılamazsa, bu husus bir tutanakla saptanarak toplantı bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır.

3) Kurul, kurul başkanının talebi hâlinde her zaman toplanır.

4) Kurulda alınan kararlar bir tutanakla tespit edilerek katılanlarca imzalanır ve ilgilisine bildirilir. Kararların yerine getirilmesini müdürlük takip ederek sonucu hakkında kurula bilgi verir.

5) Gerektiğinde işe veya bir eğitim kurumuna yerleştirilen kişiler hakkında bulundukları kurumdaki durumlarına ilişkin "koruma kurulu takip formu", müdürlük tarafından belirli aralıklarla doldurularak koruma kuruluna bilgi verilir.


KORUMA KURULUNA BAŞVURU

Kurula; aşağıda sayılan kişiler, bunların kanunî temsilcileri ile avukatı başvurabilir.

a) Suçtan zarar görenler.

b) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler. İlgililer başvurularını bir dilekçe ile oturdukları yerdeki kurula iletilmek üzere şube müdürlüğü veya büroya yapar. Dilekçeye başvuru konusu ile ilgili belgeler eklenir. Başvurular koruma kurulu defterine kaydedilir.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Başvuruyu yapan kişinin kimlik bilgilerini gösterir belge,

2) Yerleşim yeri belgesi,

3) Suçtan zarar gören kişiler bakımından kesinleşmiş mahkeme kararı veya soruşturma veya kovuşturma evresinde ilgili merciin yazısı,

4) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler için "Salıverilen Hükümlüye Ait Durum Bildirme Formu",

5) Talep konusu dikkate alınarak ekonomik durumunu gösteren belgeler, varsa Türkiye İş Kurumu kayıt belgesi veya numarası ile eğitim veya mesleki durumunu gösterir belge, müdürlüğünce gerekli görülen diğer belgeler.

KORUMA KURULU ÜYELERİ

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı (Başkan)
Ağrı Baro Temsilcisi
Ağrı Belediyesi Başkan Yardımcısı
Ağrı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü
Ağrı Denetimli Serbestlik Müdürü
Ağrı İlçe Milli Eğitim Müdür
Ağrı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü
Ağrı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı
Ağrı Zİraat Odası Başkanı
Çalışma Ve İşkur İl Müdürü
Ziraat Bankası •Ağrı Şube Müdürü
Halk Bankası •Ağrı Müdürü
Şeker Fabrikası Müdürü
Ağrı Tic. San. Odası Başkanı
Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürü