2017 Yılı Uzlaştırma Başvuru Taleplerine İlişkin Karar

 

T.C.

AĞRI

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Bakanlık Muhabere Bürosuna

 

Sayı : 2016/3558 B.Muh.

Konu : Uzlaştırma Listesi

K A R A R

 

-------------04/12/2004 Tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 253,254,255 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan 26/07/2007 tarih ve 26594 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ceza Muhakemesi Kanununa göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 1. Ve 2. Maddesince 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 253. Ncu maddesi ile diğer kanunlarda uzlaşma kapsamında olduğu suçlar bakımından şüpheli ve sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi arasında uzlaşma işlemlerinin yapılmasına ilişkin hükümleri kapsayarak Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 15. Maddesi gereğince Hukuk Öğrenimi görmüş kişilerin belirtilen şartları taşıması halinde uzlaştırmacı olarak 01/11/2016-30/11/2016 tarihleri arasında yapılan başvuruların incelemesinde;

------------Turgay ÇAKAN'ın başvuru evraklarının tam olduğu anlaşıldığından başvurusunun kabulüne,

------------Erdal KEZER'in Ceza Muhakemesi Kanununa göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 15/1-e maddesi ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza ait Uzlaştırma Bürosunun 25/10/2016 Tarihli ilanın başvuru şartlarında belirtilen 1/e maddesindeki (Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya geçici olarak yasaklanmamış olmaya ilişkin belge) başvuru evrakları arasında bulunmaması nedeniyle eksik evrak ibraz ettiği,

------------Ersin DEMİR'in Ceza Muhakemesi Kanununa göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 15/1-e, 15/3-ç,d maddeleri ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza ait Uzlaştırma Bürosunun 25/10/2016 Tarihli ilanın başvuru şartlarında belirtilen 1/e,4/ç-d maddelerindeki (Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya geçici olarak yasaklanmamış olmaya ilişkin belge, Adli sicil kaydı ve 1 adet vesikalık fotoğraf) belgelerin başvuru evrakları arasında bulunmaması nedeniyle eksik evrak ibraz ettiği anlaşılmakla,

------------Erdal KEZER ve Ersin DEMİR'in başvuru taleplerinin reddi ile kararın bir örneğinin Adliye ilan panosunda 7 gün süre ile asılmasına karar verildi. 21/12/2016

Ali Rıza SÖNMEZ

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı